vedtægter

Vedtægter

Herunder kan du læse vores vedtægter.

§1. NAVN, HJEMSTED OG BOMÆRKE
Klubbens navn er Sejlklubben "Limfjorden" med hjemsted i Vestre Bådehavn i Aalborg Kommune. - Klubbens stander er hvid med et stort L i blåt, og herunder tre ål ligeledes i blåt.

§2. FORMÅL
Klubbens formål er at fremme sejlsporten og at styrke sammenholdet medlemmerne imellem, hvilket bl.a. søges opnået ved:
                             afholdelse af kapsejladser,
                             afholdelse af vinteraktiviteter,
                             udbredelse af søens skrevne og uskrevne love, herunder søsikkerhed,
                             samt varetagelse af medlemmernes interesser overfor myndighederne.

§3. TILHØRSFORHOLD
Klubben er medlem at Dansk Sejlunion og dermed af Dansk Idrætsforbund og er undergivet disse organisationers vedtægter og bestemmelser. Klubben er tillige medlem af SIFA (Samvirkende Idrætsorganisationer i Aalborg).

§4. OPTAGELSE AF MEDLEMMER
Klubben består af aktive medlemmer, passive medlemmer, juniormedlemmer og æresmedlemmer.
Aktive medlemmer er fartøjsejere og andre, der ønsker at støtte klubben og være medbestemmende om klubbens forhold.
Passive medlemmer er sådanne, som gennem et mindre kontingent ønsker at støtte klubbens virksomhed.
Juniormedlemmer er medlemmer under 18 år. Optagelse af medlemmer under 18 år kræver samtykke fra forældremyndigheden.
Æresmedlemmer udnævnes af bestyrelsen. Udnævnelsen kan ikke gøres til genstand for diskussion på generalforsamlingen. Æresmedlemmer er kontingentfri og har samme rettigheder som aktive medlemmer.
For at kunne optages som medlem, skal ansøgeren underskrive et ansøgningsskema samt betale et indskud svarende til et halvt års kontingent for et aktivt medlem. – Juniormedlemmer betaler halvt indskud.
Ethvert aktivt medlem og juniormedlem tildeles et fortløbende medlemsnummer, således at et medlem, der er indmeldt senere end et andet medlem, altid har et højere medlemsnummer. Såfremt et tidligere medlem indtræder tildeles et nyt medlemsnummer.
I tilfælde af et medlems død kan en evt. ægtefælle/samlever indtræde som medlem med samme medlemsnummer og samme rettigheder som den døde ægtefælle/samlever havde opnået i henhold til disse vedtægter.

§5. KONTINGENT OG PLADSLEJE
Klubbens kontingent fastsættes for det kommende år på den ordinære efterårsgeneral-forsamling efter indstilling fra bestyrelsen. Kontingentet skal dog mindst være af samme størrelse som de af Dansk Sejlunion vedtagne minimumsatser for opnåelse af tilskud og lån.
Aktive medlemmer betaler fuldt kontingent.
Passive medlemmer og juniormedlemmer betaler halvt kontingent.
Æresmedlemmer er kontingentfri.
Bestyrelsen kan i særlige tilfælde lade et medlems kontingent nedsætte eller bortfalde, når motiveret begæring herom foreligger. Ethvert medlem har pligt til skriftligt at meddele adresseændring til kassereren.
Hvis et medlem undlader at betale kontingent/pladsleje inden fastsat frist (30 dage), skal vedkommende have tilsendt en rykkerskrivelse, og såfremt beløbet + strafgebyr på 10% af det opkrævede beløb ikke er indbetalt senest 14 dage herefter, ophører medlemskabet og anciennitet/havneplads fortabes.
Bestyrelsen kan når meget tungtvejende grunde taler herfor, dispensere fra denne regel.
Medlemmer der er slettet p.g.a. restance, kan ikke optages på ny uden at betale restance og nyt indskud.
For gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftlig til kassereren inden 1. januar, og det pågældende medlem har betalt sin kontingent til klubben frem til denne dato.

§6. GENERALFORSAMLING
Klubben afholder ordinær generalforsamling i marts og i oktober måned med dagsorden ifølge vedtægternes §7.
Meddelelse om generalforsamling skal tilgå medlemmerne skriftligt med mindst 8 dages varsel med angivelse af dagsorden samt kopi af indkomne forslag.
Forslag, som medlemmerne har måttet ønske at få behandlet på en ordinær generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest henholdsvis 20. februar/20. september.
Med indkaldelsen til forårsgeneralforsamlingen fremsendes det reviderede regnskab samt budget.
Forhandlingsprotokollen skal være fremlagt i klubhuset til gennemsyn mindst 14 dage før efterårsgeneralforsamlingen.

§7. DAGSORDEN
Den ordinære generalforsamling i marts har følgende dagsorden.
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Regnskab og budget.
4. Indkomne forslag.
5. Drøftelse af sommerprogram.
6. Valg af revisor og revisorsuppleant (på ulige årstal)
7. Eventuelt.

Den ordinære generalforsamling i oktober har følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Forhandlingsprotokollen.
3. Fastsættelse af kontingent.
4. Indkomne forslag.
5. Drøftelse af vinterprogram.
6. Valg til bestyrelsen:
a. Valg af formand (på ulige årstal)
b. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
7. Eventuelt.

Ad. oktobergeneralforsamlingens punkt 6:
Der stemmes om een plads i bestyrelsen ad gangen. Suppleanter vælges dog under eet. (Jvnf. dog §10).

§8. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 10% af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt har stillet krav herom til bestyrelsen med angivelse af dagsorden.
En sådan ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles senest 14 dage efter, at bestyrelsen har modtaget begæring herom.
Indvarsling af ekstraordinær generalforsamling skal ske på samme måde og med samme varsel som en ordinær generalforsamling jvnf. §6. Ekstraordinær generalforsamling kan dog ikke afholdes i juli måned.

§9. GENERALFORSAMLINGENS LEDELSE
Generalforsamlingen har, med de indskrænkninger disse vedtægter foreskriver, den øverste myndighed i alle klubbens anliggender og er beslutningsdygtig, når den er lovligt indvarslet, jvnf. dog §35. Kun aktive medlemmer og æresmedlemmer har stemmeret, og denne kan kun udøves ved personligt fremmøde.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved opnåelse af simpelt flertal (flere ja- end nejstemmer) for et forslag, hvor ikke andet er fastlagt i disse vedtægter. (§34, 35 og §36).
Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent til at lede forhandlingerne. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen.
De af dirigenten trufne afgørelser skal på forlangende af mindst 10 stemmeberettigede medlemmer sættes under afstemning. Dirigenten bestemmer afstemningsproceduren, hvor denne ikke er fastlagt i disse vedtægter, dog skal alle valg til bestyrelsen samt afstemninger vedrørende eksklusion ske skriftligt.
Generalforsamlingens beslutninger indføres i forhandlingsprotokollen.
Har en generalforsamling truffet afgørelse i en sag, kan denne sag ikke på ny forebringes på samme generalforsamling.

§10. BESTYRELSEN
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges for en 2-årig periode på den ordinære generalforsamling i oktober idet der hvert år afgår 3 medlemmer på skift. Formanden afgår på ulige årstal. Bestyrelsessuppleanter vælges for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen forestår klubbens daglige ledelse og administrerer de af generalforsamlingen godkendte budgetter.
Bestyrelsens på lovlig møde vedtagne beslutninger og i henhold hertil foretagne handlinger forpligtiger klubben.
Bestyrelsens medlemmer vælges blandt klubbens aktive medlemmer, dog således at mindst 4 af bestyrelsens medlemmer skal være fartøjsejere med havneplads i Sejlklubben ”Limfjorden”s havneområde.
Alle bestyrelsesmedlemmer skal være myndige.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 medlemmer er til stede. Intet bestyrelsesmedlem har stemmeret i sager, der direkte angår vedkommende selv.
Bestyrelsesmedlemmernes navne og adresser skal være opslået i klubbens lokaler.
Hvis et bestyrelsesmedlem udebliver 3 på hinanden følgende gange uden gyldig grund, betragtes vedkommende som afgået og suppleanten indkaldes. Suppleanten træder i det afgåede medlems sted i den resterende del af dennes periode.
Bestyrelsen kan kun samlet nedlægge sit mandat på en generalforsamling, hvor en ny bestyrelse da vælges for den resterende del af perioden.

§11. KONSTITUTION OG FORRETNINGSORDEN
Bestyrelsen konstituerer sig inden 14 dage med: Sekretær, kasserer, fartøjsinspektør, husinspektør, sejladsleder og aktivitetsleder. En af disse vælges endvidere som næstformand.
Hvervet som kasserer kan ikke forenes med hvervet som formand, næstformand eller sekretær.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde skal afholdes mindst én gang om måneden, dog ikke i juli. Bestyrelsens beslutninger og handlinger indføres i forhandlingsprotokollen.

§12. FORMANDEN
Formanden repræsenterer klubben udadtil og er i retsforhold, hvor andet ikke fastlagt i disse vedtægter, berettiget til at optræde på klubbens vegne med den øvrige bestyrelses samtykke i hver enkelt sag.
Formanden koordinerer bestyrelsens arbejde. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende.

§13. NÆSTFORMANDEN
Næstformanden overtager formandens funktion, når denne har forfald, og er i det hele taget formanden behjælpelig med dennes virksomhed i klubben.

§14. SEKRETÆREN
Sekretæren fører forhandlingsprotokollen ved generalforsamlinger og bestyrelsesmøder og fremsender snarest kopi heraf til bestyrelsesmedlemmerne. Sekretæren forestår alle udsendelser samt sørger for opstilling og trykning af klubbens programmer m.m. Sekretæren forestår under formandens kontrol og ansvar klubbens korrespondance.

§15. KASSEREREN
Kassereren fører medlemsprotokollen og forestår indmeldelse af nye medlemmer, fører klubbens regnskaber og opkræver indmeldelsesgebyrer og medlemskontingent samt leje for havnepladser og vinteropstillingspladser.
Kassereren betaler de af bestyrelsen anviste regninger og aflægger årsregnskab, som senest en måned efter regnskabsårets (kalenderårets) afslutning skal være tilsendt bestyrelsen og revisoren, der skal have 14 dage til revisionen. Kassereren udarbejder i samråd med den øvrige bestyrelse klubbens budget.
Regnskabet og budgettet forelægges den ordinære generalforsamling i marts til godkendelse.

§16. FARTØJSINSPEKTØREN
Fartøjsinspektøren udarbejder en sommer/vinterplan over fartøjernes ligge- og opstillingspladser og forelægger denne plan på et bestyrelsesmøde. Planerne skal ophænges i klubhuset senest 15. april/1. oktober.
Fartøjsinspektøren tilser bistået af bestyrelsen, at klubbens medlemmer overholder de i disse vedtægter fastsatte regler for havn, liggepladser og vinterpladser.

§17. HUSINSPEKTØREN
Husinspektøren forestår den daglige administration af klubbens bygninger og skal løbende fremlægge planer for vedligeholdelse m.m. for bestyrelsen.

§18. AKTIVITETSLEDEREN
Aktivitetslederen er i samråd med et eventuelt aktivitetsudvalg ansvarlig for opstillingen af et program for årets aktiviteter. Programmet skal omfatte plan for såvel uddannelse, møder som fester.
Aktivitetslederen forelægger programmerne på et bestyrelsesmøde. Aktivitetslederen eller et af bestyrelsen godkendt medlem skal være til stede ved de i programmerne nævnte arrangementer og skal sørge for lokaler samt at nødvendige materialer m.m. er til stede.

§19. SEJLADSLEDEREN
Sejladslederen er bestyrelsens repræsentant i de af bestyrelsen evt. nedsatte udvalg vedrørende kapsejlads, distancesejlads og anden form for fællessejlads.
Sejladslederen skal i samråd med disse udvalg udarbejde plan for sommerhalvåret og forelægge denne plan på et bestyrelsesmøde.

§20 REVISIONEN
Revisionen består af en revisor, der vælges for en 2-årig periode på den ordinære generalforsamling i marts.
Revisorsuppleanten vælges for 2 år.

§21. KLUBBENS MIDLER
Klubbens midler skal være anbragt på klubbens konto i et pengeinstitut.
Til daglige ind- og udbetalinger indrettes en kontantkasse, hvis samlede indestående ikke må overstige et af bestyrelsen nærmere fastsat beløb.
Beslutningen om salg eller pantsætning af fast ejendom kan kun træffes på en generalforsamling.
Ingen af klubbens medlemmer, heller ikke formanden eller bestyrelsens øvrige medlemmer, hæfter for klubbens lovligt indgåede forpligtelser.

§22. KLUBBENS MATERIEL
Det påhviler klubbens medlemmer at beskytte klubbens materiel, klubhus m.m. samt medvirke til opretholdelse af orden og ryddelighed i klubhus, på broer og i havneområde.

§23. KARANTÆNE
Såfremt et medlem overtræder klubbens vedtægter eller nedsætter klubbens omdømme, kan bestyrelsen udelukke vedkommende fra klubhus og klubbens aktiviteter i en af bestyrelsen nærmere aftalt periode. Retter medlemmet sig ikke herefter, kan §34 tages i anvendelse.

§24. FORDELING AF LIGGEPLADSER
Liggepladser i Sejlklubben "Limfjorden"s havneområde skal fordeles af fartøjsinspektøren efter følgende retningslinier: Der udsendes hvert år et ansøgningsskema til samtlige medlemmer. Medlemmerne, der ønsker liggeplads, skal inden den på ansøgningen angivne dato returnere ansøgningen i korrekt udfyldt stand.
Liggepladserne fordeles blandt ansøgerne for et år ad gangen som følger: - Først tildeles plads til de ansøgere, der året før havde liggeplads i Sejlklubben "Limfjorden"s havneområde. Pladstildeling gælder det fartøj, som ansøgeren året før havde liggeplads til. Såfremt et medlem har skiftet sit fartøj ud med et mindre, og der ikke kan anvises relevant liggeplads til det nye fartøj, kan medlemmet - mod at betale pladsleje for den oprindeligt tilmeldte båd - få tilladelse til at beholde den gamle plads.
Har et medlem skiftet sit fartøj ud med et fartøj, der er for stort til den liggeplads, medlemmet tidligere disponerede over, kan medlemmet kun tildeles plads såfremt der er en ledig plads, der passer til det nye fartøj.
Ethvert medlem, der skifter sit fartøj ud, har pligt til at meddele fartøjsinspektøren dette pr. anbefalet brev. Ledige pladser for større, henholdsvis mindre fartøjer fordeles i den rækkefølge, hvori fartøjsinspektøren har modtaget meddelelse om fartøjsskiftet. Når ovennævnte pladstildeling har fundet sted, fordeles de tiloversblevne liggepladser blandt de ansøgere, som ikke var tildelt liggeplads året før, således at medlemmer med lavt medlemsnummer kommer før medlemmer med højt medlemsnummer.
Kun både, der kan fremføres ved sejl alene, tildeles liggeplads. Bestyrelsen kan dog efter motiveret ansøgning, dispensere herfor for medlemmer, der tidligere har haft plads til en sejlbåd ved klubbens broer.
Fartøjsinspektøren kan til enhver tid, når det er hensigtsmæssigt, omrokere bådene.

§25. PLADSLEJE
Beregning af pladsleje:
a) Liggepladsleje betales pr. m² fartøjsområde. Kvadratmeterantallet udregnes ved at man multiplicerer
fartøjets overaltlængde med bredden – disse mål skal være anført på ansøgningsskemaet om liggeplads.
Taksten pr. m²
 er ens for alle pladser.

Beregning af vinterpladsleje:
b) Vinterpladsleje betales efter to takster. En for fartøjer under 7,00 meter og én for fartøjer over 7,00
meter i længden.

Taksterne opkræves og fastsættes af bestyrelsen, således at klubbens blokleje dækkes.

§26. LIGGEPLADSENS STØRRELSE
Når liggepladserne fordeles, skal følgende regler overholdes: Liggepladsen skal, for at passe til et fartøj, have en bredde svarende til mindst fartøjets max. bredde + 0,5 meter samt overstige fartøjets overaltlængde så meget, at der kan fortøjes forsvarligt.

§27, FARTØJER I FÆLLESEJE
Sejlklubben ”Limfjorden” anviser ikke liggeplads for fartøjer, der ejes af anpartsselskaber, aktieselskaber eller andre selskabsformer. Der kan anvises plads for fartøjer, der ejes af højst to ligeberettigede ejere. Begge ejere skal være medlemmer af Sejlklubben Limfjorden, og begge ejere skal hver for sig kunne opnå liggeplads til et fartøj i kraft af deres medlemsanciennitet. En ny medejer kan således ikke accepteres, såfremt denne ikke vil kunne tildeles plads til eget fartøj ifølge de i §24 angivne regler for liggepladstildeling. Ingen kan således ved helt eller delvis køb af et fartøj opnå fortrinsstilling til liggeplads. Der skal klart fremgå af ansøgningsskemaet om liggeplads, hvem der er medejer af et fartøj. Liggepladsleje og vinterpladsleje opkræves kun hos en af ejerne.
Sejlklubben Limfjorden's bestyrelse kan når som helst kræve dokumentation for et fartøjs ejerforhold, ligesom enhver ændring af ejerforholdene omgående skal meddeles fartøjsinspektøren pr. anbefalet brev.
Er ejeren af et fartøj gift/samlevende, betragtes de to ægtefæller/samlevere som én ejer med hensyn til reglerne i denne paragraf.

§28. BEGRÆNSNING AF RETTEN TIL LIGGEPLADS
Liggepladserne må ikke anvendes i erhvervsmæssigt øjemed, ligesom fartøjerne ikke må overdrage, udleje eller udlåne liggepladsen. Der kan ikke anvendes liggepladser til fartøjer, som er indregistreret som udlejningsfartøjer, ligesom det er forbudt at udleje fartøjer, der har anvist liggeplads.
Såfremt et medlem, som er tildelt liggeplads, ikke søsætter sit fartøj, og således ikke udnytter liggepladsen i en sæson, vil retten til liggeplads fortabes, med mindre gyldig grund foreligger og denne skriftligt meddeles fartøjsinspektøren.

§29. SALG AF FARTØJ
Ved salg af fartøj kan man efter anmodning til bestyrelsen opnå tilladelse til at lade det solgte fartøj ligge på den tildelte plads resten af sæsonen, såfremt den nye ejer er aktivt medlem af Sejlklubben Limfjorden. Et medlem, der således overdrager sin plads, kan først få tildelt ny plads fra den efterfølgende sæson. Bådkøberen, der således midlertidigt får overdraget plads i forbindelse med bådkøbet, opnår ikke herved nogen rettighed til plads for kommende sæsoner.

§30. DISPOSITIONSRET TIL LIGGEPLADSEN
Når et medlem ikke har sit fartøj liggende på sin liggeplads, disponerer klubben over pladsen, ligesom eventuel gæstepladsleje tilfalder klubben. Liggepladsen skal, af hensyn til gæstende fartøjer, være tydeligt afmærket med rødt »optaget-skilt«, såfremt man forventer at komme tilbage samme dag, som afsejlingen har fundet sted. Ved fravær natten over skal liggepladsen være tydeligt afmærket med et grønt »fri-skilt« med oplysning om, hvornår liggepladsen igen skal anvendes. Såfremt en bådejer ikke har vendt til grønt »fri-skilt« efter denne paragraf, er klubbens opkræver bemyndiget til at vende til grønt »fri-skilt«.
Det fartøj, der er tildelt en liggeplads, har altid ret til pladsen fremfor ethvert andet fartøj, og liggepladsen kan, uanset oplysninger på et »fri-skilt« forlanges rømmet omgående.

§31. FARTØJETS NAVN OG TILHØRSFORHOLD
Ethvert fartøj, der er anvist liggeplads af Sejlklubben Limfjorden, skal altid, så længe det er i vandet og er rigget, føre klubbens stander.
Fartøjet skal være forsynet med tydeligt navn.

§32. FARTØJETS STAND M.M.
Fortøjninger skal være forsvarlige og fartøjer altid holdes i en sådan stand og orden, som man må kunne kræve for et lystfartøj.
Ingen fartøjsejer må lade ukyndige føre sit fartøj i havneområdet.

§33. FORSIKRING
Ethvert fartøj, der er anvist liggeplads i Sejlklubben Limfjorden”s havneområde, skal være ansvarsforsikret. Ejeren skal ved påkrav overfor bestyrelsen kunne dokumentere, at fartøjet er forsikret.

§34. EKSKLUSION
Bestyrelsen kan indstille et medlem til eksklusion på en generalforsamling. Før en sådan indstilling besluttes, skal bestyrelsen underrette den pågældende om forseelsens art i et anbefalet brev og opfordre vedkommende til at redegøre herfor over for bestyrelsen. Træffer bestyrelsen beslutning om indstilling til eksklusion, kan den pågældende opfordres til at udmelde sig af klubben.
Generalforsamlingens beslutning om eksklusion skal optages som et punkt på dagsordenen. Såfremt generalforsamlingen godkender eksklusionen med ⅔ flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede, er denne endelig.
Eksklusionen kan appelleres til Dansk Sejlunion.

§35. VEDTÆGTSÆNDRINGER
Forandringer i disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst ⅓ af klubbens stemmeberettigede medlemmer afgiver stemme og der opnås ⅔ flertal for forslaget. Opnås flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanlig varsel indkalde til ny generalforsamling. Hvis også der er ⅔ flertal for forslaget på denne generalforsamling, er dette vedtaget uanset hvilket antal stemmer, der er afgivet.

§36. SEJLKLUBBENS OPLØSNING
Beslutning om klubbens opløsning skal ske ved urafstemning. Hvis mindst 10 af klubbens medlemmer stemmer for klubbens bevarelse, kan klubben ikke opløses.
Skulle klubben blive opløst, skænkes eventuel formue, efter at klubbens aktiver er realiserede og klubbens gæld betalt, til fordel for sejlsportens fremme.

§37. ADMINISTRATION AF PLADSER
Klubben anvender ”Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne” for alle liggepladser, landpladser og øvrige havneområder, den administrerer.

Således vedtaget 5. oktober 1979.

§7. ændret 21.oktober 1981
§1. ændret 27. marts 1985
§30: ændring vedtaget på ekstraordinær efterårsgeneralforsamling - 23. novenber 2010
§37: tilføjelse vedtaget på ekstraordinær efterårsgeneralforsamling - 23. november 2010

Se paragraf 37 - teksten kommer herunder.

Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne

PDF Fil ikon

Bliv medlem

Bliv medlem
Ønsker du at blive medlem af Sejlklubben Limfjorden?
Så kan du tilmelde dig her.
BLIV MEDLEM
Næste event

NÆSTE EVENT

Sejlerskole - Knob og stik aften
05. Jun 2024
SE KALENDER
Sejlklubben Limfjorden
Bådehavnsvej 14, 9000 Aalborg 
mail@sejlklubbenlimfjorden.dk

CVR: 47445051

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram