Sejlklubben Limfjorden (SL) - Privatlivspolitik

SL’s dataansvar
Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.


Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige
SL er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Kontaktoplysninger:


Kontaktperson: Den til enhver tid værende formand
Adresse: Bådehavnsvej 14
CVR: 47 44 50 51
Telefonnr.: 40 24 70 34
Mail: mail@sejlklubbenlimfjorden.dk
Website: www.aalborglystbaadehavn.dk


Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger:
1) Medlemsoplysninger (menige medlemmer):

 • Almindelige personoplysninger:
  o Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, køn, indmeldelsesdato, telefonnummer(re), fødselsdato, e-mailadresse samt evt. basisoplysninger om båd
 • Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
  o Ingen

2) Oplysninger om bestyrelsesmedlemmer:

 • Almindelige personoplysninger:
  o Samme som (1) herover. Desuden billede samt privat bankkontonummer.
 • Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
  o Ingen

Her indsamler vi oplysninger fra
Normalt får vi oplysningerne fra dig.


Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.
Lovlige grunde til behandling er særligt:
• Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
• At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
• Behandling efter lovkrav
• Behandling med samtykke

Formålene:
1) Formål med behandling af medlemsoplysninger:

 • Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning, evt. opkrævning af bådplads og forsikring, sejlerskole mm
 • Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven
 • Administration af din relation til os

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser
I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling
 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent, evt. bådplads m.v.
 • Administration af bådpladser
 • Afholdelse af sociale arrangementer samt andre aktiviteter
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen
 • Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene
 • Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke
Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.


Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.


Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år.


Videregivelse af dine personoplysninger
Dine almindelige personoplysninger, beskrevet tidligere, videregives til Dansk Sejlunion. Herudover videregiver vi ikke dine oplysninger.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske, lovmæssige og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 5 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen.

Vi opbevarer dog oplysninger så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.


Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.


Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen herunder i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Aalborg den 25. maj 2018

Version 1

Næste event

NÆSTE EVENT

Sejlerskole - Knob og stik aften
05. Jun 2024
SE KALENDER
Sejlklubben Limfjorden
Bådehavnsvej 14, 9000 Aalborg 
mail@sejlklubbenlimfjorden.dk

CVR: 47445051

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram